homo gigerian

když se ohlédneme za dílem hanse rudolfa gigera, jehož první průniky napříč evropskou avantgardou jsou už dnes starší padesáti let, najdeme pozoruhodně koncentrovanou snahu vyjádřit to podstatné, co se ve společnosti a její kultuře v posledních desetiletích odehrává a co nejspíš bude i v budoucnu objektem zájmu všech těch, kdo se pokouší posunout hranice lidské existence na novou úroveň. jeho biomechanické stroje začínaly u obrazů sliznatých hadic smotaných do klubek připomínajících organická ústrojí a svůj výraz nakonec našly v objektech bytostí s podlouhlými lebkami, tak jak je známe ze hollywoodských spektáklů. tato zkratka nicméně vynechává cosi podstatného: gigerovy bytosti sice mohou sehrát hlavní úlohu ve fantazii člověka nejen jako nepřátelští vetřelci; stejně tak je lze nahlížet jako svrchovaně estetické, nelineární, takové, které na mysl diváka působí svými svůdnými křivkami a metamorfním potenciálem. člověk se v nich odděluje od své lidské podstaty a stává se mýtem, jehož počátek můžeme stopovat až k představám umělců starého egypta – a naopak, mechanický stroj se v nich polidšťuje do formy, ke které se lze postavit jako k tváři druhého člověka.


přemýšlím občas o umělci jako o člověku, který svým dílem spoluutváří svět, resp. nabízí mu trajektorie, po nichž je možné vplynout do budoucnosti. je pochopitelné, že tohoto posunu bývají nejčastěji schopni ti tvůrci, kteří se plně soustředí na svůj vlastní koncept a jemu přísně podřizují celé své dílo. taková plnost tvorby je stěží myslitelná tam, kde je koncept nebo stálý, variovaný motiv vytlačován okamžitým nápadem. a jakkoli může být uzavřená, totální forma chápána jako mikrokosmos, v němž nelze separovat kýč od jedinečného a přesvědčivého díla, je to především její uzavřenost, která nám nabízí potenciál formativního prožitku umění: dílo přijímáme jako nedílnou součást umělcova univerza, včetně všech jeho součástí, klonů a embryí ponechaných ve stadiu experimentu. a teprve v takovém souhrnu vzniká omnimorfní, sebe sama stále vyživující mechanismus, jehož součástí se stává i pozorovatel.

specifikum gigerovy tvorby nacházím právě v tomto kontaktu s divákem. pozorovat složité obrazy organických srostlic zároveň znamená přicházet k nim jako autonomní konstruovaná bytost, jako lidské tělo, jehož funkčnost stálo i v základech gigerovy umělecké vize. proces pozorování je pak i odbouráváním odstupu – snad nikdy jsem se tváří tvář uměleckému dílu necítil jako jeho pohyblivá část. nezahrnuje náhodou tento elementární zážitek proces zanikání diference mezi subjektem a objektem, který byl tolikrát teoreticky diskutován v textech moderních teoretiků?

gigerovo malířské dílo tuto vazbu zesiluje mimo jiné i svou sexuální přímočarostí. je to vlastně ozvuk nejrůznějších variant surrealistické tvořivosti, která kulturní kontext nahrazuje motivem vystaveného, užívaného lidského těla, nepřekrytého rastrem konvence. jen stěží lze zůstat vůči přerůstání gigeriánských bytostí do sexuálních objektů netečný; bylo by to podobné, jako kdyby ses procházel nezúčastněně sny, o nichž po probuzení nikdy nemůžeš rozhodnout, zda byly spíše noční můrou, anebo pervertovaným vyjádřením vlastních tužeb. že ovšem takové snění převrací reálný svět, o tom přece nemůžeš pochybovat – a proto tě také v setmělé galerii až příliš často napadá, zda gigerovi necronomové nevystavují diváka působení ducha doby neúnavně pracujícího někde na švu vizuálních dystopických fantazmat každodenního prožívání světa.

informace o výstavě zde.